nödbelysning vid strömavbrott

Nödbelysning vid strömavbrott – Hur fungerar det?

Nödljus och nödbelysning är avgörande säkerhetsåtgärder i byggnader och anläggningar för att garantera trygghet och säkerhet under strömavbrott. Men vad innebär dessa system egentligen, och varför är de så viktiga? I denna artikel utforskar vi vad nödbelysning är, hur den fungerar, samt de regler och krav som styr dess utformning och installation.

nödbelysning vid strömavbrott
Trappor och trappsteg är viktiga områden att belysa vid händelse av ett strömavbrott.

Vad är nödbelysning för något – Även kallat nödljus?

Nödljus och nödbelysning är belysningssystem som aktiveras automatiskt vid strömavbrott eller annan elektrisk störning. Syftet med dessa system är att säkerställa tillräcklig belysning för att möjliggöra säker evakuering och orientering i byggnaden under nödsituationer. Nödbelysning kan delas in i två huvudkategorier: nödutgångsbelysning och allmän nödbelysning.

Nödutgångsbelysning: Dessa ljusarmaturer försedda med skylt och signal markerar nödutgångar och evakueringsvägar för att säkerställa att personer snabbt och säkert kan lämna byggnaden vid uppkomst av en olycka, brand eller liknande.

Allmän nödbelysning: Denna typ av belysning säkerställer tillräcklig ljusstyrka i allmänna utrymmen, såsom korridorer, trapphus och samlingslokaler, så att personer kan navigera säkert till nödutgångarna där nödutgångsbelysningen sedan kommer visa resten av vägen ut.

Varför är nödbelysning så viktigt vid strömavbrott?

Vid ett strömavbrott kan den vanliga belysningen i en byggnad slockna helt, vilket skapar farliga situationer, särskilt i stora och komplexa byggnader. Nödbelysning minskar risken för panik och olyckor genom att ge tillräckligt med ljus för att personer ska kunna orientera sig och evakuera byggnaden på ett säkert sätt. Det är därför en grundläggande del av säkerhetsinfrastrukturen i moderna byggnader.

nödbelysning vid strömavbrott
En ficklampa är viktigt hjälpmedel i många situationer, inte minst vid strömavbrott.

Lagkrav på nödbelysning

I många länder finns det lagar och standarder som reglerar installationen och underhållet av nödbelysningssystem. Dessa regler är utformade för att säkerställa att byggnader uppfyller minimikrav för säkerhet under nödsituationer.

I Sverige styrs kraven på nödbelysning av Boverkets byggregler (BBR). Enligt BBR ska alla utrymningsvägar och nödutgångar vara försedda med nödbelysning som är tillräcklig för att personer ska kunna utrymma byggnaden säkert. Dessutom krävs att nödbelysningen ska fungera under hela den tid det tar att evakuera byggnaden, vilket vanligtvis är minst 60 minuter. Detta innebär att nödbelysningssystemen måste vara pålitliga och kunna upprätthålla en tillräcklig ljusstyrka för att säkerställa att alla personer kan evakuera byggnaden på ett säkert sätt, även under längre strömavbrott.

Besök gärna Boverket.se för mer information kring byggregler och dylikt.

Utformning av nödbelysning

Enligt standarder som EN 1838 och ISO 30061 ska nödbelysningen uppfylla specifika krav för att säkerställa tillräcklig ljusstyrka och drifttid. Här är några viktiga aspekter att ha i åtanke:

Ljusstyrka: Minsta ljusstyrka på golvnivå bör vara 1 lux längs evakueringsvägar och 0,5 lux i öppna områden.

Autonomi: Nödbelysningssystem bör kunna fungera självständigt i minst 1 timme efter strömavbrott.

Belysningsfärg: Nödbelysningens ljus bör vara vitt eller grönt för att ge bästa möjliga synlighet och minska risken för förvirring.

nödbelysning vid strömavbrott
Grönt och vitt ljus är rekommenderade neutrala färger för olika salgs nödbelysning.

Byggnader och verksamheter med särskilda behov

Vissa byggnader och verksamheter har särskilt höga krav på nödbelysning på grund av deras komplexitet och det stora antalet personer som vistas där. Exempel på sådana byggnader inkluderar:

Sjukhus: Här är det avgörande att säkerställa att alla utrymningsvägar och kritiska områden är tillräckligt belysta under ett strömavbrott.

Köpcentrum: Med stora mängder besökare och komplexa utrymningsvägar är effektiv nödbelysning avgörande för att undvika panik och få ut alla besökare, kunder och anställda till en säker samlingsplats.

Industribyggnader: Dessa anläggningar har ofta farliga områden och maskiner som kräver tillräcklig belysning så att man inte irrar runt i blindo och på så sätt undviker oyckor under evakuering.

Offentliga byggnader: Skolor, teatrar, biografer, och andra samlingslokaler där många människor vistas behöver vara utrustad med pålitlig nödbelysning för att säkerställa säker evakuering.

Intresserad av IoT LED till er verksamhet? Tveka inte att besöka Optoga.com för mer info om produkter inom den kategorin. Välkommen!

Drift av nödbelysning vid strömavbrott

Nödbelysning är designad för att aktiveras automatiskt vid strömavbrott, och det finns flera olika metoder för att säkerställa att systemet fungerar även när den vanliga strömförsörjningen är avbruten.

Batteribackup: Många nödbelysningssystem använder batterier som kan hålla systemet igång i flera timmar efter ett strömavbrott. Dessa batterier laddas kontinuerligt under normal drift och aktiveras automatiskt när strömmen bryts.

Centrala strömförsörjningssystem: I större byggnader och komplex kan nödbelysningen vara ansluten till ett centralt strömförsörjningssystem med generatorer som tar över när den vanliga strömmen bryts. Detta säkerställer att nödbelysningen kan fungera under längre tidsperioder. Det finns förutom dieselgeneratorer även centrala batterisystem som driver ljustarmaturerna  från en samlad plats.

Hybridlösningar: Vissa system kombinerar batteribackup och centrala strömförsörjningssystem för att maximera tillförlitligheten och drifttiden.

laddade batterier är viktigt när det handlar om nödbelysning
Att batterierna är laddade och fräscha är enormt viktigt när det handlar om nödljus.

Orsaker till strömavbrott

Strömavbrott kan ha många olika orsaker, och det är viktigt att förstå dessa för att kunna förbereda sig på bästa möjliga sätt.

Väderfenomen: Stormar, blixtnedslag, och andra extrema väderförhållanden är vanliga orsaker till strömavbrott än idag, vilket är förståeligt med tanke på den kraft som uppstår när blixten slår ned.

Tekniska fel: Problem med elnätet, som exempelvis överbelastning eller tekniska fel i transformatorstationer, kan bägge två leda till strömavbrott.

Mänskliga faktorer: Oavsiktliga skador på kraftledningar vid byggnadsarbete eller andra aktiviteter kan också resultera i strömavbrott. I vissa fall så kan det även röra sig om att någon eller några avsiktligt ligger bakom strömavbrottet.

blixtoväder är en vanlig orsak till avbrott på elnätet
Ett blixtoväder är fortfarande än idag (2024) en väldigt vanlig orsak till att strömavbrott uppstår.

Vanlighet och längd på strömavbrott

Strömavbrott varierar i frekvens och varaktighet beroende på region och tillförlitligheten hos det lokala elnätet. I utvecklade länder är strömavbrott relativt sällsynta och varar vanligtvis inte längre än några timmar. I vissa utvecklingsländer är strömavbrott dock betydligt vanligare och kan pågå under längre tidsperioder.

I Sverige varar ett strömavbrott i genomsnitt mellan 30 minuter och 2 timmar, beroende på orsaken och hur snabbt elbolaget kan åtgärda problemet.

Ett av de längsta registrerade strömavbrotten i modern tid inträffade i Indien 2012, då över 600 miljoner människor var utan elektricitet i upp till två dagar. Ett scenario som är väldigt svårt att överhuvudtaget sätta i perspektiv.

mobiltelefonen kan agera nödljus vid strömavbrott
Moderna mobiltelefoner kan ofta agera nödljus såsom en ficklampa vid händelse av strömavbrott.

Global påverkan av strömavbrott

Strömavbrott påverkar olika länder på olika sätt. I Indien, med sitt stora och ibland överbelastade elnät, är strömavbrott vanliga och kan påverka miljontals människor samtidigt.

I Nigeria, där infrastrukturen är bristfällig och kapacitetsproblemen är stora, är strömavbrott en daglig verklighet för många invånare.

Även i utvecklade länder som USA kan stora stormar och andra naturkatastrofer dra in och orsaka omfattande strömavbrott. Ett exempel på detta är orkanen Sandy 2012, som resulterade i stora störningar i elförsörjningen och påverkade miljontals människor.

Hantering av strömavbrott förr i tiden –  Vad användes som nödbelysning?

Innan moderna nödbelysningssystem med batterier och generatorer fanns, förlitade man sig på enklare metoder för att hantera strömavbrott.

Detta inkluderade användning av ljus, oljelampor och andra manuella ljuskällor.

Den teknologiska utvecklingen har emellertid avsevärt förbättrat säkerheten och pålitligheten hos nödbelysningssystem, inte minst med LED-tekniken, vilket har minskat risken för olyckor och panik vid strömavbrott.

ljuslykta som nödljus
En ljuslykta var ett bra hjälpmedel vid strömavbrott förr i tiden – Och är givetvis fortfarande ett bra verktyg!

Vi sammanfattar kring strömavbrott och nödbelysning

Nödbelysning är en kritisk komponent i säkerhetsinfrastrukturen för byggnader och anläggningar, särskilt under strömavbrott. Genom att säkerställa tillräcklig belysning för evakuering och orientering minskas risken för olyckor och panik, och bidrar samtidigt till att upprätthålla säkerheten för alla personer i byggnaden. Strikta regler och standarder styr utformningen och driften av dessa system för att garantera deras effektivitet och tillförlitlighet. Medan teknologiska framsteg fortsätter att förbättra nödbelysningssystem, förblir deras grundläggande roll oförändrad: att skydda liv och säkerhet i nödsituationer.

Viktig information! Vid händelse av brand samt förebyggande syfte, läs vår artikel om vikten av att hålla branddörrar stängda: Varför är det viktigt att branddörrar hålls stängda?

Annons